bkk tivappel

Taal- en interactievaardigheden

Om zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers en gastouders te bereiken, zijn twee typen trainingen ontwikkeld:

Trainingen voor pedagogisch medewerkers gericht op de ontwikkeling van taal- en interactievaardigheden, die in-company of via een open aanbod verzorgd worden door een van de geselecteerde trainingsbureaus

Deze trainingen zijn geschikt voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. In de trainingen zal gericht aandacht zijn voor de taal- en interactievaardigheden van de deelnemers. De trainingen starten meestal met een taaltoets en een test om het niveau van de interactievaardigheden vast te stellen. De deelnemers kunnen aan de hand van de uitkomst van deze testen gericht gaan werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Inhoud, werkvormen en andere eigenschappen van de training verschillen per aanbieder.

Train-de-trainer trainingen voor leidinggevenden en stafmedewerkers bij kinderopvangcentra en voor bemiddelingsmedewerkers bij gastouderbureaus

Deelnemers aan deze trainingen worden getraind om daarna binnen de eigen organisatie, (niet gesubsidieerde) trainingen aan hun pedagogisch medewerkers en/of gastouders te kunnen geven. De trainingen die de deelnemers gaan geven zullen (ongeveer) dezelfde inhoud en doelen hebben als de trainingen zoals hierboven beschreven.
Om hun pedagogisch medewerkers en gastouders te kunnen trainen, moeten stafmedewerkers en bemiddelingsmedewerkers zelf over voldoende taalvaardigheid beschikken, zodat zij een goed voorbeeld kunnen stellen. Daarom wordt van deelnemers aan een train-de-trainer programma verwacht dat zij minimaal over een 3F taalniveau beschikken. Het advies is contact op te nemen met de ontwikkelaars (NJi en Sardes) over hoe zij dit toetsen en welke aanvullende starteisen zij hanteren voor aspirant trainers.

Heb je vragen over de trainingen? Kijk dan op de trainingspagina’s van de aanbieders:
Bekijk de trainingspagina 'Oog voor Interactie' (NJi)
Bekijk de trainingspagina 'TINK' (Sardes)

Ben je een zelfstandig trainer of heb je een trainingsbureau en heb je interesse om trainingen te geven? Kijk dan op de websites van NJi of Sardes en neem bij vragen contact met hen op.

De looptijd van de 'Tijdelijke subsidieregeling versterking Taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang' is van 2014 tot en met 2018. De eerste aanvraagperiode (15 december 2014 tot en met 30 april 2015) en de tweede (4 januari tot en met 30 apil 2016) zijn inmiddels afgesloten. De derde aanvraagperiode loopt van 2 januari tot en met 28 april 2017; vanwege het bereiken van het subsidieplafond is het indienen van aanvragen voor deze periode niet meer mogelijk. 
Neem voor vragen over de subsidieregeling of de aanvraagprocedure contact op met het Agentschap SZW. Dit kan via het contactformulier of via 070 - 315 23 40.