bkk tivappel

Taal- en interactievaardigheden

Over de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden hebben we de afgelopen periode diverse vragen ontvangen. Om het vinden van de juiste informatie makkelijker te maken, hebben we de meest gestelde vragen (met antwoord) hieronder verzameld. Mocht je vraag hier niet tussen staan, neem dan contact op met het Agentschap SZW via 070 - 315 23 40 of het contactformulier

FAQ | Subsidieregeling vragen vanuit houders

Is er al meer bekend over een derde aanvraagperiode?

Ja. De derde aanvraagperiode loopt van 2 januari tot en met 28 april 2017. Vanwege het bereiken van het subsidieplafond van € 3.400.000, is het niet meer mogelijk subsidie aan te vragen.   

Kunnen we direct starten met de training als we de aanvraag gedaan hebben?

Nee, dat kan niet. Pas als het agentschap heeft laten weten dat de subsidie zal worden toegekend, dat gaat via een beschikking, kan er met de training gestart worden.

Geldt de subsidieregeling ook voor medewerkers van peuterspeelzalen?

Ja, met ingang van de tweede aanvraagperiode kunnen houders subsidie aanvragen voor individuele training van medewerkers van peuterspeelzalen.  

Staat de subsidieregeling nu ook open voor VVE beroepskrachten?

Inderdaad, de subsidieregeling is met ingang van de tweede aanvraagperiode (vanaf 4 januari 2016) ook gericht op beroepskrachten die al eerder een VVE training of opleiding hebben gevolgd. Houders kunnen voor hen dus subsidie voor de individuele training aanvragen.

Kan er ook voor vrijwilligers of minderjarigen subsidie aangevraagd worden?

Nee, de subsidieregeling is alleen voor beroepskrachten vanaf 18 jaar.

Komt een houder van een gastouderbureau, die tevens de enige bemiddelingsmedewerker is, in aanmerking voor subsidie?

Ja, als de houder van het gastouderbureau de enige bemiddelingsmedewerker is, mag hij voor zichzelf subsidie voor de train-de-trainer training aanvragen. 

Hoe vaak mag je tussen nu en 2018 een aanvraag indienen?

In totaal bestaat de subsidieregeling in principe uit vier aanvraagtijdvakken. Iedere tranche staat weer open voor alle houders van kindcentra (waaronder gastouderbureaus).  

Als het niet lukt om aanvraag op tijd in te dienen, is er dan op een later moment nog een mogelijkheid om subsidie te krijgen?

Het totaalbedrag van de regeling is verdeeld over de periode 2014 – 2018 en bestaat in principe uit vier aanvraagperiodes. Mocht het in de eerste, tweede of derde tranche niet lukken een aanvraag in te dienen, dan is het naar verwachting mogelijk om in het vierde tijdvak subsidie aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik de toegekende subsidie niet (op tijd) inzet?

Als de verkregen subsidie niet gebruikt wordt of als de training niet binnen 52 weken na de toekenning wordt afgerond, dient daarvan melding te worden gemaakt bij het Agentschap SZW. Voor de precieze omschrijving van deze regel, zie de officiële regelgeving. Artikel 12 betreft de meldingsplicht.

Is het mogelijk om voor twee trajecten tegelijk subsidie aan te vragen?

Ja, je mag zowel voor de individuele training als voor de train-de-trainer training tegelijkertijd subsidie aanvragen. Ook kan een houder bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor drie individuele trainingen van Sardes en twee individuele trainingen van NJi. En daarbij subsidie aanvragen voor één train de trainer training van Sardes en één van NJi. Dit kan zolang het maximum subsidiebedrag van € 25.000 niet wordt overschreden.

Leiden de trainingen van Sardes en NJi tot het behalen van taalniveau 3F?

De trainingen die zijn opgenomen in de subsidieregeling 'Taal- en interactievaardigheden' hebben niet het specifieke doel om een 3F niveau te bereiken. In de programma’s wordt vooral gewerkt aan het verbeteren van de interactievaardigheden, in combinatie met taalvaardigheid. 

FAQ | Subsidieregeling vragen vanuit trainers

Mogen Sardes en NJi hun eigen eisen en voorwaarden stellen aan kandidaat staftrainers en -licentiehouders?

Ja, er kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Vanuit het ministerie van SZW zijn er enkele eisen gesteld die voor beide ontwikkelaars gelden, bijvoorbeeld de minimale startkwalificatie van het 3F taalniveau. Maar omdat zowel Sardes als NJi de train-de-trainer training voor staftrainers en de training voor de licentiehouders inhoudelijk verschillend hebben ingevuld, wordt er door Sardes en NJI op specifieke punten andere kennis of ervaring gevraagd. Vandaar dat Sardes en NJi dus ieder hun eigen selectiecriteria hanteren. Zie ook de websites van Sardes en NJI.

Klopt het dat ik een CRKBO registratie moet hebben als ik licentiehouder wil worden?

Ja, het klopt dat je als licentiehouder een registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) dient te hebben. Stafmedewerkers of leidinggevenden van een kindercentrum of bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau die een gesubsidieerde train-de-trainer- training willen volgen, hoeven deze CRKBO registratie niet te hebben. De registratie is voor hen niet nodig omdat zij de individuele taal- en interactietraining enkel, ongesubsidieerd, binnen hun eigen organisatie voor hun eigen medewerkers mogen uitvoeren.

Dient CRKBO registratie op persoon te zijn of is het voldoende dat trainingsbureau waar trainer werkt een registratie heeft?

Registratie van zowel het licentiehouderschap als het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) moet op trainersniveau geregeld zijn. In het geval de licentiehouder zelfstandig (dus zonder tussenkomst van een trainersbureau) de opdracht uitvoert, is een registratie in het CRKBO Register Instellingen nodig, in het geval een trainer freelance de trainingen gaat uitvoeren bij een trainersbureau die de opdrachten aanneemt (de trainer is onderaannemer) is voor de trainer een registratie in het CRKBO Register Docenten nodig. In het geval een trainer in dienst is bij een trainingsbureau, is de registratie van dat trainingsbureau in het CRKBO Register Instellingen voldoende.

Kan ik als licentiehouder mijn diensten ook los van de subsidieregeling aanbieden?

Het is niet toegestaan, ook niet voor ontwikkelaars van de training en licentiehouders, om het ontwikkelde programma buiten de subsidieregeling om te exploiteren. 

Kan een door mij ontwikkeld trainingsprogramma ook onderdeel uitmaken van de subsidieregeling?

Dat is niet mogelijk. De geselecteerde programma's zijn in de regeling opgenomen na een offerte traject en na een inhoudelijke beoordeling door BKK. Je kunt jouw diensten wel aanbieden aan het veld door bij één van de geselecteerde aanbieders een licentie te verwerven, zodat je hun trainingen kunt gaan geven.

Als ik train-de-trainer voor licentiehouders heb gevolgd, waar kan ik dan training geven?

Als licentiehouder kun je terecht bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en locaties voor buitenschoolse opvang. Je traint daar de pedagogisch medewerkers. Per training kan een kinderopvangorganisatie (per beroepskracht) € 650 subsidie aanvragen. Gastouderbureaus vallen hier buiten, want gastouders zijn niet opgenomen als doelgroep voor gesubsidieerde individuele trainingen in de regeling.

 

Onder welke voorwaarden kan ik als licentiehouder train-de-trainer opleidingen geven?

Voor informatie over de mogelijkheden voor het geven van train-de-trainer opleidingen verwijzen we naar de ontwikkelaars van de trainingen, Sardes en NJi. Kort gezegd: na afronding van een opleiding volgen stafmedewerkers van kindercentra of bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus bij jou dan een gesubsidieerde (€ 2000) train-de-trainer, waarna deze deelnemers binnen hun eigen organisatie (niet-gesubsidieerd) de pedagogisch medewerkers of gastouders kunnen trainen.

Welke mogelijkheid is er voor het opleiden van een interne medewerker die vervolgens intern andere medewerkers gaat trainen?

Je laat één, of meerdere, van de stafmedewerkers/leidinggevenden (kindercentrum) of bemiddelingsmedewerkers (gastouderbureau) een train-de-trainer opleiding volgen bij een van de geselecteerde aanbieders. Deze trainingen zijn gesubsidieerd (€ 2000). Deze opgeleide trainer kan vervolgens intern de pedagogisch medewerkers of gastouders trainen. Deze doorgezette trainingen komen, ook voor gastouders, niet in aanmerking voor subsidie.