bkk tivappel

Taal- en interactievaardigheden

De derde aanvraagperiode van de 'Tijdelijke subsidieregeling versterking Taal- en interactievaardigheden beroepskrachten  en gastouders in de kinderopvang' loopt van 2 januari tot en met 28 april 2017. Het subsidieplafond voor deze periode is inmiddels bereikt; er kan dus geen aanvraag meer worden ingediend. 

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders van belang. Daarnaast zijn deze vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s. Het meest recente NCKO rapport (2013) over de kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat een aantal interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers nog verbeterd kan worden.

De overheid stelt geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op verbeteren van taal- en interactievaardigheden via deze subsidieregeling ‘Taal en interactievaardigheden kinderopvang’. Het Agentschap SZW voert deze subsidieregeling uit. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes. Beide trainingen bieden zowel trainingen direct gericht op pedagogisch medewerkers als train-de-trainer trainingen voor stafmedewerkers van kindercentra en bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus. Deelnemers aan deze laatstgenoemde trainingen worden getraind om daarna binnen de eigen organisatie, niet gesubsidieerd, interne trainingen aan pedagogisch medewerkers en/of gastouders te kunnen geven.

Trainingen waarin integraal gewerkt wordt aan taal- en interactievaardigheden bestonden in Nederland voor de start van de subsidieregeling nog niet. Omdat het gaat om trainingen die speciaal voor dit doel ontwikkeld zijn, zal BKK sterk insteken op de monitoring van de kwaliteit van de trainingen. Daar horen voor- en eindmetingen bij. Deelnemers en trainers krijgen hiervoor geanonimiseerde vragenlijsten voorgelegd. Lees hier meer over de privacy voorwaarden die we daarbij hanteren.