bkk tivappel

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders van belang. Daarnaast zijn deze vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s. Het meest recente NCKO rapport (2013) over de kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat een aantal interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers nog verbeterd kan worden.

De overheid stelt geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op verbeteren van Taal- en interactievaardigheden via de 'Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders kinderopvang'. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en 'TINK' van Sardes. Beide trainingen bieden zowel trainingen direct gericht op pedagogisch medewerkers als train-de-trainer trainingen voor stafmedewerkers van kindercentra en bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus. Deelnemers aan deze laatstgenoemde trainingen worden getraind om daarna binnen de eigen organisatie, niet gesubsidieerd, interne trainingen aan pedagogisch medewerkers en/of gastouders te kunnen geven.

BKK heeft de afgelopen twee jaar de monitoring op zich genomen van deze trainingen. Dat heeft onder meer geresulteerd in een rapport over het eerste tijdvak en een rapport over het tweede tijdvak. De monitoring van de trainingen taal- en interactievaardigheden door BKK loopt 31 december 2017 af. De verwachting is dat aanvullende monitoring geen nieuwe inzichten op zal leveren. Over het derde en vierde tijdvak zal BKK daarom geen rapportages meer uitbrengen. Informatie over de “Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang” is vanaf 1 januari 2018 te verkrijgen via Uitvoering van Beleid van SZW (tot en met 31 december 2017 het Agentschap SZW geheten).

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de 'Tijdelijke subsidieregeling versterking Taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang' start op dinsdag 2 januari 2018 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018 17.00 uur. Meer informatie hierover lees je hier