Afbeelding curriculumInternationaal is er veel belangstelling voor de ontwikkeling van een pedagogisch curriculum. Een pedagogisch curriculum maakt onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen en het heeft als functie om de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden. Ook in Nederland wordt weer meer gesproken over zo’n curriculum. Dat komt door de ontwikkeling van Het Nieuwe Toezicht (HNT) en de herijking van de wet kinderopvang. Bij de invoering van Het Nieuwe Toezicht worden de vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven in de wet opgenomen. In het Nederlands pedagogisch curriculum kan dan worden beschreven hoe die op de beste manier in praktijk gebracht kunnen worden.

BKK heeft in overleg met en opdracht van het ministerie van SZW het voortouw genomen om de totstandkoming van het pedagogisch curriculum dat past bij HNT en de herijking van de wet te initiëren en het proces te ondersteunen. Hierbij geldt het zeer bekende ‘Pedagogisch kader’ (in feite gaat het inmiddels om vijf boeken) als basis. Deze pedagogische kaders zijn door experts onbetwist, buitengewoon volledig en zeer praktisch toepasbaar. Dit lijkt echter wel een goed moment te zijn om de pedagogische kaders naar de herijkte wet toe te spitsen en waar nodig aan te vullen met nieuwe inzichten in en nieuw onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kind in de kinderopvang. Bovendien zou het praktijkdeel beter via een ander kanaal aangeboden kunnen worden aan pedagogisch medewerkers en teams.

BKK verricht in 2016 meerdere activiteiten voor het pedagogische curriculum voor de kwaliteit van de kinderopvang. De naamgeving is overigens meteen één van de hete hangijzers, daar gaan we ook nog een keuze in maken. Over deze dilemma’s en onze aanpak om te komen tot keuzes daarin lees je hier.

In juli en augustus hielden we een uitgebreide raadpleging voor de verdere operationalisering; we hebben dit de navigatiefase genoemd. Op twee manieren hebben in totaal ruim 220 mensen hun mening gegeven. Als eerste via regiogesprekken (ruim 40 deelnemers) en ten tweede via een online peiling (180 deelnemers). In beide gevallen vormde de 'navigatiekaart' de kapstok voor de vragen en antwoorden. Lees hier het volledige verslag van de raadpleging.

De komende maanden reserveren we voor het schrijfproces. De eerste stap in dat proces is de invulling van de inhoud, de 'outline'. Op basis van dit raamwerk zal het curriculum verder gevuld worden door auteurs met expertise op het gebied van de verschillende issues. De ouline is gebaseerd op de vier pedagogische doelen in de wet en is van de hand van Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang UvA. Hij verzorgt ook de eindredactie. Bekijk hier de auteurslijst. Het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang verschijnt eind mei.