Dagelijks vertrouwen veel ouders hun kind toe aan een kindercentrum voor dagopvang, buitenschoolse opvang of aan een gastouder. Kinderen krijgen hier de verzorging die ze nodig hebben, er zijn diverse activiteiten en er is sprake van een bijdrage aan de opvoeding. In de wet staan vier opvoedingsdoelen, te weten bieden van emotionele veiligheid, stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties, stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties en overdracht van waarden en normen.

Dit zijn algemene opvoedingsdoelen. Een aantal pedagogen heeft deze opvoedingsdoelen en een aantal andere thema’s verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Tussen 2011 en 2014 zijn er meerdere boeken verschenen die samen ‘het pedagogisch kader’ van Nederland vormen. Onderbouwd met wetenschappelijke kennis leggen de auteurs uit hoe je het beste met kinderen in de kinderopvang om kunt gaan. Dit heeft geleid tot vijf titels in de reeks Pedagogisch kader:

Deze titels zijn door BKK in de afgelopen jaren beschikbaar gesteld en verstuurd naar betrokkenen in het werkveld. Bovendien zijn deze boeken inmiddels toegevoegd aan het onderwijsmateriaal van de opleidingen die gericht zijn op werken binnen de kinderopvang.

Het boekje Raakvlakken tussen de NCKO kwaliteitsmonitor en het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar biedt een beeld van de mogelijke dwarsverbanden tussen het pedagogisch kader en de kwaliteitsmonitor, geïllustreerd met ervaringen.

Pedagogische thema's

Er zijn zestien pedagogische thema's, op basis waarvan je gestructureerd werkt aan pedagogische kwaliteit. Alle boeken die zijn uitgegeven binnen de serie Pedagogisch kader besteden aandacht aan deze thema’s:

 • Veiligheid en welbevinden
 • Leren en ontwikkelen
 • Samenwerken met ouders
 • Samenwerken met primair onderwijs
 • Samenwerken met partners in het veld en voorzieningen voor jeugd
 • Samenwerken in de groep
 • Relaties in de groep
 • Omgaan met diversiteit
 • Zorg om ontwikkeling en gedrag
 • Pedagogische doelen (competenties kinderen, en waarde kinderopvang)
 • (Basis)communicatie / Interactievaardigheden
 • Steunen en stimuleren van spel en activiteiten
 • Indeling en inrichting van buiten- en binnenruimtes
 • Dagritme en groepssamenstelling
 • Observeren volgen en plannen
 • Kinderparticipatie