Werkgevers, werknemers en ouders werken samen om de branche mogelijkheden te geven verder te werken aan kwaliteit. BKK doet dit op basis van het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding en draagt zo bij aan de Kwaliteitsagenda Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het programma van BKK is gebaseerd op twee onderdelen van deze Kwaliteitsagenda:
• Ontwikkelen van een gedragen visie op de kwaliteit van de kinderopvang en het informeren en stimuleren van ondernemers zodat zij de aangeboden kwaliteit meten, borgen en transparant maken.
• Versterken van taal- en interactievaardigheden bij huidige pedagogisch medewerkers en gastouders.

Het ministerie van SZW heeft een subsidie van 3,1 miljoen toegekend voor het programma, dat loopt van 1 mei 2013 tot en met 31 december 2017. Het is een voortzetting en aanscherping van de ingezette lijn uit het vorige BKK programma Werken aan excellente kinderopvang.

Kwaliteitsontwikkeling

De titel ‘kwaliteitsimpuls’ drukt precies uit wat alle betrokken partijen willen bereiken, namelijk het verder ontwikkelen van de pedagogische kwaliteit. Naast het versterken van taal- en interactievaardigheden, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op kwaliteit en ondersteuning bij het meten, borgen en transparant maken van kwaliteit, blijft BKK werken aan de verdere implementatie van het Pedagogisch kader en de Lerende organisatie. Ook zal BKK een verbindende rol vervullen in de vele initiatieven binnen de Kwaliteitsagenda als geheel.

Draagvlak en borging

Het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding is opgesteld na overleg tussen alle partijen en ook de uitvoering gebeurt gezamenlijk. BKK werkt daarbij als een katalysator: tussen de partijen, faciliterend en verbindend. De effectiviteit van de activiteiten staat centraal en het borgen van wat we gezamenlijk bereiken is een belangrijke voorwaarde.

Voor het meten, borgen en transparant maken van kwaliteit is allereerst een breed gedragen integrale visie van belang. Wat zijn de uitgangspunten voor goede kwaliteit en wat is daarvoor nodig? Deze visie is ontwikkeld door een onafhankelijke commissie.
Voor de stimulering van taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders is door SZW een subsidieregeling ontwikkeld, waarbij BKK inhoudelijk nauw betrokken is. Uitvoering van de regeling gebeurt door het Agentschap van SZW.