Kinderopvangorganisaties willen kwaliteit bieden om het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Deze kwaliteit ontstaat niet vanzelf en blijft ook niet uit zichzelf op niveau. Aan kwaliteit moet je werken.
Vanuit het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding wil BKK kinderopvangorganisaties ondersteunen bij het meten, borgen en transparant maken van hun kwaliteit. Hiervoor is allereerst een breed gedragen, integrale kwaliteitsvisie ontwikkeld. Vervolgens stellen we criteria op waar instrumenten aan moeten voldoen die de kwaliteit meten en/of in beeld brengen en ondersteunen we organisaties bij het meten, transparant maken en borgen van kwaliteit.

Kwaliteitsmeting

Meten maakt blinde vlekken zichtbaar, geeft nieuwe inzichten en maakt het mogelijk prioriteiten te stellen in verbeteracties en pedagogisch medewerkers al vanaf het begin in het kwaliteitsdenken te betrekken.
Een goede en praktijkgerichte kwaliteitsmeting brengt ook sterke punten in beeld en laat het effect van verbeteringen zien, waardoor je successen kunt vieren. Kwaliteitsmeting is nooit een eenmalig gebeuren, maar een wezenlijk onderdeel van een lerende organisatie die continu aan kwaliteit werkt.

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit in de kinderopvang, onder andere waar het de interactievaardigheden van de medewerkers in de omgang met kinderen betreft. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van onder andere spelmateriaal en meubilering zijn bepalend voor de kwaliteit van de dagelijkse ervaringen van de kinderen. Daarnaast spelen structurele kwaliteitskenmerken, zoals groepsgrootte, medewerker-kind ratio en opleiding en training van pedagogisch medewerkers een rol. De vraag is alleen hoe je die kwaliteit kunt meten.
De NCKO Kwaliteitsmonitor is een praktisch instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de opvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en van de structurele kwaliteit te beoordelen. Door de monitor toe te passen krijgt men snel inzicht in wat de sterke en zwakkere kanten van de organisatie zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.
De uitgave 'Raakvlakken tussen de NCKO Kwaliteitsmonitor en het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar' biedt een helder en inspirerend beeld van de mogelijke dwarsverbanden, geïllustreerd met veel ervaringsuitspraken van de deelnemers.

Kwaliteitsborging

Borgen van kwaliteit is nodig om te zorgen dat kwaliteit en nieuw verworven inzichten niet verloren gaan. En vooral: dat iedereen in de organisatie op dezelfde manier met kwaliteit omgaat. Als borgen van kwaliteit te weinig aandacht heeft, krijgen medewerkers op de werkvloer vaak onvoldoende de gelegenheid om zich nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden eigen te maken, waardoor de verbetermaatregelen niet het gewenste effect opleveren. Borgen van kwaliteit verhoogt de effectiviteit en het werkplezier van medewerkers.

Transparantie

Transparantie maakt de geboden kwaliteit inzichtelijk. Voor interne verbetertrajecten wil de organisatie de sterke en zwakke punten zo goed mogelijk in beeld hebben, om vervolgens de minder sterke punten te kunnen aanpakken.
Iedereen is gebaat bij een reëel beeld van kwaliteit, want daarmee ontstaat een basis voor verbetering en dialoog. Dat is belangrijk voor kinderen, ouders en voor kinderopvangorganisaties zelf.
Een kwaliteitscyclus ontstaat door al deze elementen met elkaar te combineren. Het begint met een visie. Op basis daarvan investeren kinderopvangorganisatie in kwaliteit en in het meten, transparant maken, implementeren en borgen ervan. Daarna kan de visie herijkt worden en de kwaliteit verder verbeterd en opnieuw gemeten worden. Het doorlopen van deze kwaliteitscyclus is kenmerkend voor de lerende organisatie.