Eén van de onderdelen in de nieuwe programmaperiode Kwaliteitsimpuls (2013-2017) is het gezamenlijk ontwikkelen van een brede kwaliteitsvisie vanuit het perspectief van de betekenis van de kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind.

Commissie Kwaliteit

BKK heeft door het inrichten van een onafhankelijke Commissie Kwaliteit en het aanstellen van een senior projectleider een faciliterende en verbindende rol gespeeld in de ontwikkeling van een gedeelde visie op de kwaliteit van de kinderopvang. De kwaliteitsvisie is ontwikkeld in afstemming met alle betrokkenen: ouders, medewerkers, kinderopvangaanbieders, toezichthouders en wetenschappers.
De opdracht van de Commissie Kwaliteit was ‘Het beschrijven van de uitgangspunten van goede kwaliteit van kinderopvang, die bijdraagt aan een optimale cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen’.
De overheid onderkent het belang van het ontwikkelen van een kwaliteitsvisie en heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. BKK treedt op als procesbegeleider en inhoudelijk aanjager.

Kwaliteitsvisie

Kern van de kwaliteitsvisie ‘Ambities voor kinderen in de kinderopvang’ is het uitgangspunt dat de pedagogische kwaliteiten van medewerkers voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang bepalen. Medewerkers én ondernemers moeten voortdurend werken aan het borgen en verbeteren van die pedagogische kwaliteit via permanente educatie en het scheppen van de juiste structurele voorwaarden. De visie doet verder diverse aanbevelingen om de kwaliteit verder te verbeteren. In oktober 2014 is de kwaliteitsvisie kinderopvang aangeboden aan de minister van SZW.

Voor pedagogisch medewerkers en gastouders hebben we de flyer 'Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders' gemaakt.

Een volgende stap is nu het opstellen van criteria voor die instrumenten die de kwaliteit meten en/of in beeld brengen en het ondersteunen van organisaties bij het meten, transparant maken en borgen van kwaliteit.