bkk logo

Nieuws

Beeldenpark OsloBureau Kwaliteit Kinderopvang in de huidige vorm stopt haar activiteiten op 31 december 2019. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte destijds een kwaliteitsimpuls in de kinderopvang mogelijk door subsidie beschikbaar te stellen. Om die subsidieregeling uit te kunnen voeren is Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) in 2008 gestart als een onafhankelijke stichting, opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders. Na twee langere programmaperiodes van vier jaar (2008 - 2012 en 2013 - 2017) heeft BKK, met een subsidie vanuit het ministerie , uitvoering gegeven aan een activiteitenplan voor de periode 2018 - 2019. Bij het verlenen van deze subsidie heeft het ministerie echter aangegeven na 2019 niet opnieuw een activiteitenprogramma te willen subsidiëren. Omdat BKK geen eigen inkomsten heeft, betekent dit concreet dat BKK in haar huidige vorm stopt bij het aflopen van deze subsidieperiode.

Het huidige bestuur van BKK heeft eind 2018 opdracht gegeven te verkennen of en welke behoefte de sector kinderopvang heeft met betrekking tot ‘iets’ dat zich bezighoudt met de pedagogische kwaliteit. Op basis van een brede consultatie binnen de sector en enkele aan de sector verwante gesprekspartners, is een schets gemaakt van wat inmiddels ‘Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang’ is genoemd. Gebleken is dat de sector vooral behoefte heeft aan een onafhankelijke autoriteit en daarnaast aan een kennisbasis met aandacht voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.

Inmiddels is er brede steun uit de sector voor de start van het Expertisecentrum. Daarom zijn een plan en een begroting gemaakt voor een startperiode van twee jaar. Voor de financiering van de startfase stelt het bestuur van BKK eigen middelen beschikbaar, een aantal ondernemers uit de sector draagt bij en er is een startsubsidie aangevraagd bij het ministerie van SZW. De start van het Expertisecentrum is afhankelijk van de financiering. Zodra hier duidelijkheid over is, zal dit bekend gemaakt worden.

Wil je het initiatief van het Expertisecentrum steunen, mail dan naar info@stichtingbkk.nl