Focus op pedagogisch kader

bkk pekadoelen

Dagelijks vertrouwen veel ouders hun kind toe aan een kindercentrum of een gastouder. Kinderen krijgen hier de verzorging die ze nodig hebben, er zijn diverse activiteiten en er is sprake van een bijdrage aan de opvoeding. De Wet Kinderopvang noemt vier opvoedingsdoelen, te weten bieden van emotionele veiligheid, stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties, stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties en overdracht van waarden en normen. Deze zijn nader uitgewerkt en in boekvorm verschenen. Deze vormen samen ‘het pedagogisch kader’ van Nederland.

Focus op pedagogisch kader >

Ondernemen met kwaliteit

bkk kwaliteitmeten

Werkgevers, werknemers en ouders werken samen om de branche mogelijkheden te geven verder te werken aan kwaliteit. BKK doet dit op basis van het programma 'Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding' en zorgt voor het ontwikkelen van een gedragen visie op de kwaliteit van de kinderopvang en het informeren en stimuleren van ondernemers zodat zij de aangeboden kwaliteit meten, borgen en transparant maken. Ook zal BKK een verbindende rol vervullen in de vele initiatieven binnen de Kwaliteitsagenda van het ministerie.
 

Ondernemen met kwaliteit >

Taal- en interactievaardigheden

bkk tivappel

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders van belang. Daarnaast zijn deze vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders, partners en collega’s. Volgens het meest recente NCKO rapport behoeven een aantal vaardigheden nog verbetering. De overheid stelt geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op het verbeteren van taal- en interactie- vaardigheden via de subsidieregeling ‘Taal- en interactievaardigheden kinderopvang’. 

Taal- en interactievaardigheden >