bkk tivappel

Taal- en interactievaardigheden

Over de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden hebben we de afgelopen periode diverse vragen ontvangen. Om het vinden van de juiste informatie makkelijker te maken, hebben we de meest gestelde vragen (met antwoord) hieronder verzameld. Mocht je vraag hier niet tussen staan, neem dan contact op met het Agentschap SZW via 070 - 315 23 40 of het contactformulier

Kunnen we direct starten met de training als we de aanvraag gedaan hebben?

Nee, dat kan niet. Pas als het agentschap heeft laten weten dat de subsidie zal worden toegekend, dat gaat via een beschikking, kan er met de training gestart worden.

Wat moet ik doen als ik de toegekende subsidie niet (op tijd) inzet?

Als de verkregen subsidie niet gebruikt wordt of als de training niet binnen 50 weken na de toekenning wordt afgerond, dient daarvan melding te worden gemaakt bij het Agentschap SZW. Voor de precieze omschrijving van deze regel, zie de officiële regelgeving. Artikel 12 betreft de meldingsplicht.

Is er al meer bekend over een derde aanvraagperiode?

Ja. De derde aanvraagperiode loopt van 2 januari 2017 tot en met 28 april 2017. De subsidie kun je aanvragen bij het Agentschap SZW. 

Kan er ook voor vrijwilligers of minderjarigen subsidie aangevraagd worden?

Nee, de subsidiergeling is alleen voor beroepskrachten vanaf 18 jaar.

Komt een houder van een gastouderbureau, die tevens de enige bemiddelingsmedewerker is, in aanmerking voor subsidie?

Ja, als de houder van het gastouderbureau de enige bemiddelingsmedewerker is, mag hij voor zichzelf subsidie voor de train-de-trainer training aanvragen, maar dan moet hij wel aangesloten gastouders trainingen gaan aanbieden.

Hoe vaak mag je tussen nu en 2018 een aanvraag indienen?

In totaal bestaat de subsidieregeling uit vier aanvraagtijdvakken. In principe staat iedere tranche weer open voor alle houders van kinderopvangorganisaties en van gastouderbureaus. In de eerste drie aanvraagtijdvakken gold er een maximumbedrag van € 25.000.

Als het niet lukt om aanvraag op tijd in te dienen, is er dan op een later moment nog een mogelijkheid om subsidie te krijgen?

Het totaalbedrag van de regeling is verdeeld over de periode 2014 – 2018 en bestaat uit vier aanvraagperiodes. Mocht het in de eerste, tweede of derde tranche niet lukken een aanvraag in te dienen, dan is het mogelijk om in het vierde tijdvak subsidie aan te vragen.

Mogen Sardes en NJi hun eigen eisen en voorwaarden stellen aan kandidaat staftrainers en -licentiehouders?

Ja, er kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Vanuit het ministerie van SZW zijn er enkele eisen gesteld die voor beide ontwikkelaars gelden, bijvoorbeeld de minimale startkwalificatie van het 3F taalniveau. Maar omdat zowel Sardes als NJi de train-de-trainer training voor staftrainers en de training voor de licentiehouders inhoudelijk verschillend hebben ingevuld, wordt er door Sardes en NJI op specifieke punten andere kennis of ervaring gevraagd. Vandaar dat Sardes en NJi dus ieder hun eigen selectiecriteria hanteren.

Dient CRKBO registratie op persoon te zijn of is het voldoende dat trainingsbureau waar trainer werkt een registratie heeft?

Registratie van zowel het licentiehouderschap als het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) moet op trainersniveau geregeld zijn. In het geval de licentiehouder zelfstandig (dus zonder tussenkomst van een trainersbureau) de opdracht uitvoert, is een registratie in het CRKBO Register Instellingen nodig, in het geval een trainer freelance de trainingen gaat uitvoeren bij een trainersbureau die de opdrachten aanneemt (de trainer is onderaannemer) is voor de trainer een registratie in het CRKBO Register Docenten nodig. In het geval een trainer in dienst is bij een trainingsbureau, is de registratie van dat trainingsbureau in het CRKBO Register Instellingen voldoende.

Klopt het dat ik een CRKBO registratie moet hebben als ik licentiehouder wil worden?

Ja, het klopt dat je als licentiehouder een registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) dient te hebben. Stafmedewerkers of leidinggevenden van een kindercentrum of bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau die een gesubsidieerde train-de-trainer- training willen volgen, hoeven deze CRKBO registratie niet te hebben. De registratie is voor hen niet nodig omdat zij de individuele taal- en interactietraining enkel, ongesubsidieerd, binnen hun eigen organisatie voor hun eigen medewerkers mogen uitvoeren.

Kan ik als licentiehouder mijn diensten ook los van de subsidieregeling aanbieden?

Het is niet toegestaan, ook niet voor ontwikkelaars van de training en licentiehouders, om het ontwikkelde programma buiten de subsidieregeling om te exploiteren. 

Kan mijn trainingsprogramma ook onderdeel uitmaken van de subsidieregeling?

Dat is niet mogelijk. De geselecteerde programma's zijn in de regeling opgenomen na een offerte traject en na een inhoudelijke beoordeling door BKK. Je kunt jouw diensten wel aanbieden aan het veld door bij één van de geselecteerde aanbieders een licentie te verwerven, zodat je hun trainingen kunt gaan geven.

Geldt de subsidieregeling ook voor medewerkers van peuterspeelzalen?

Ja, met ingang van de tweede aanvraagperiode staat de regeling ook open voor medewerkers van peuterspeelzalen.  

Is het mogelijk om voor twee trajecten tegelijk subsidie aan te vragen?

Ja, je mag zowel voor de individuele training als voor de train-de-trainer training tegelijkertijd subsidie aanvragen. Ook kan een houder bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor drie individuele trainingen van Sardes en twee individuele trainingen van NJi. En daarbij subsidie aanvragen voor één train de trainer training van Sardes en één van NJi. Dit kan zolang het maximum subsidiebedrag van € 25.000 niet wordt overschreden.

Staat de subsidieregeling nu ook open voor VVE beroepskrachten?

Inderdaad, de subsidieregeling is met ingang van de tweede aanvraagperiode (vanaf 4 januari 2016) ook gericht op beroepskrachten die al eerder een VVE training of opleiding hebben gevolgd.

Als ik train-de-trainer voor licentiehouders heb gedaan en training geef aan gastouders, komen zij dan in aanmerking voor subsidie?

Nee, gastouders zijn niet opgenomen als doelgroep in de regeling.

Wie zijn de potentiële klanten voor een licentiehouder en wie komen in aanmerking voor subsidie?

Als licentiehouder van de (individuele) pedagogisch medewerker-training bestaat jouw klantgroep uit pedagogisch medewerkers in kindercentra (dagopvang en buitenschoolse opvang). Per training kan een kinderopvangorganisatie (per beroepskracht) 650 euro subsidie aanvragen.
Voor informatie over de mogelijkheden voor het geven van train-de-trainer opleidingen verwijzen we naar de ontwikkelaars van de trainingen, Sardes en NJi. Na afronding van zo'n opleiding volgen stafmedewerkers van kindercentra of bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus bij jou dan een gesubsidieerde (2000 euro) train-de-trainer, waarna deze deelnemers binnen hun eigen organisatie (niet-gesubsidieerd) de pedagogisch medewerkers of gastouders kan trainen.

Hoe kan ik gebruik maken van de BKK subsidie?

BKK verstrekt geen subsidies meer voor opleidingen, het programma daarvoor is afgelopen.

Leiden de trainingen van Sardes en NJi tot het behalen van taalniveau 3F?

De trainingen die zijn opgenomen in de subsidieregeling 'Taal- en interactievaardigheden' hebben niet het specifieke doel om een 3F niveau te bereiken. In de programma's wordt gewerkt aan het verbeteren van de taalvaardigheid in combinatie met de verbetering van interactievaardigheid van medewerkers in de kinderopvang.

Welke mogelijkheden zijn er voor het opleiden van een interne medewerker die vervolgens intern andere medewerkers gaat trainen?

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Je laat één, of meerdere, van de stafmedewerkers/leidinggevenden (kindercentrum) of bemiddelingsmedewerkers (gastouderbureau) een train-de-trainer opleiding volgen bij een van de geselecteerde aanbieders. Deze trainingen zijn gesubsidieerd (2000 euro). Deze opgeleide trainer kan vervolgens intern de pedagogisch medewerkers of gastouders trainen. Deze doorgezette trainingen komen, ook voor gastouders, niet in aanmerking voor subsidie en komen dus voor rekening van de organisatie.

2. Je laat één van de stafmedewerkers/leidinggevenden (kindercentrum) of bemiddelingsmedewerkers (gastouderbureau) een licentie behalen bij één van de aanbieders. Deze licentieprocedure, inclusief training, valt niet onder de subsidieregeling. Deze persoon wordt dan licentiehouder en mag de training aan pedagogisch medewerkers of gastouders geven. De trainingen gegeven door licentiehouders komen wel voor subsidie in aanmerking (650,- euro per training), zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Op beperkte schaal kunnen licentiehouders ook opgeleid worden om het train-de-trainer programma te geven (de training onder 1).
Informeer je goed via de ontwikkelaars over benodigde startkwalificaties, verdere voorwaarden (zoals een CRKBO registratie) en de kosten voor het kunnen behalen van een licentie.